Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for the ‘ام الصبيان’ Category

ام‌ الصبيان‌ نام‌ نوعى‌ بيماري‌ِ مخصوص‌ کودکان‌ در طب‌ قديم‌، همچنين ‌عوام مردم مي گويند ‌ام الصبيان نام‌ خدمتکاري از جن که‌ دشمن‌ نوزادان‌ و کودکان‌، و رباينده‌ و آزار دهندة آنان‌ پنداشته‌ مى‌شده‌ است و همچنين نام نوعى بيمارى صرع است که عارض بچه هاى نوزاد مى شود و موجب غش مى گردد
وجود ( ( جن ) ) در متون ديني امري قطعي و مسلم است ولي نحوه ارتباط و تاثير گذاري آنها در امور انسان ها آن گونه که درميان توده مردم شايع است چندان درست نيست . در اين زمينه گزافه گويي و خرافه ها در ميان توده هاي عوام بسيار است
عوام مردم‌، خرافات زيادي دربارة اين موجود ساخته‌اند که با عقل و منطق سازگاري ندارد; از جمله اينکه آنها را با اشکال غريب و عجيب و وحشتناک و موجوداتي دُم‌دار و سم‌دار، موذي و پرآزار، کينه‌توز و بدرفتار مي‌توان ديد که ممکن است از ريختن يک ظرف آب داغ در يک نقطه‌، خانه‌هايي را به آتش کشند! و يا اينکه از فلز مي‌ترسند! و يا اينکه اگر سوزني به آنها آويزان کني‌، ديگر قادر به محو شدن ازچشم انسان نيستند! و موهومات ديگري از اين قبيل‌; در حالي که اين خرافات‌، هيچ کدام در آيات قرآن و روايات اسلامي نيامده است‌.
آن‌چه در آيات قرآن کريم دربارة ضرر و زيان جن‌ها به انسان‌ها آمده اين است که برخي از آنان بر ضد انسان‌ها وسوسه‌گري مي‌کنند و همچون آدميان مي‌توانند در سينه‌هاي مردم وسوسه‌، و عزم و اراده آن‌ها را نسبت به کارهاي نيک‌، سست کنند و به انجام زشتي‌ها متمايل سازند ـ البته اين وسوسه‌گري کار همة جن‌ها نيست‌; بلکه کار شيطان‌هاي آن‌هاست ـ خداوند متعال در سورة «ناس‌» به امکان وسوسه‌گري برخي از جن‌ها در دل انسان‌ها اشاره کرده است‌

Read Full Post »