Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘توليدمثل’ Category

بر اساس قرآن کليه موجودات , نر و ماده دارند و قانون زوجيت بر تمامي موجودات حتي نباتان و جمادات حاکم است , چه رسد به موجودات مکلف و مختار و با اراده اي چون جن
بنابراين نسل جن از طريق ازدواج و زاد و ولد تکثير مي يابد.
مطابق روايات , در ميان جنيان ازدواج رايج است . و البته ازدواج هر موجودي ويژگي هاي خود را دارد

Advertisements

Read Full Post »